Nhà phố Chú Lịch – Hàng Chĩnh – Hà Nội

  • Diện tích sàn: 35(m2)
  • Tổng diện tích xây dựng: 130 (m2 )
  • Chủ đầu tư: Chú Lịch
  • Địa chỉ :  Hàng Chĩnh – Hà Nội
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 4 tháng (Đang thi công).

hang chinh hang chinh2 hang chinh3


Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018